Уведомление за защита на данни – клиент и трето лице

Съдържание

1. Кои сме ние?
2. За кого важи това уведомление за защита на данни?
3. Каква информация се покрива?
4. Информацията, която събираме, и как я ползваме
5. Разкриване
6. Актуализиране на Вашите данни
7. Запазване
8. Вашите права

 

1. Кои сме ние

„График Експрес” ООД е българско  дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър под номер 15607/ 1993 г. със седалище гр. София, бул. „Цариградско шосе”, №117

 „График Експрес”  е дистрибутор на професионална хартия и други материали.

„График Експрес”  работи за актуализиране на своите процеси съгласно Регламент на ЕС 2016/679 за защита на личните данни чрез установяване на вътрешна програма за защита на данни

Администраторът на данни по отношение на Вашите лични данни ще бъде фирма “График Експрес”.

Настоящото уведомление за защита на данни разяснява как може да събираме, ползваме и разкриваме информация относно клиенти, доставчици, и други делови и фирмени контакти, както и описва правата, които може да имате по отношение на Вашите лични данни. Моля, прочетете го внимателно.

2. За кого важи настоящото уведомление за защита на личните данни?

Клиенти

Настоящото уведомление важи за контакти с клиенти физически лица, с които работим, включително потенциални клиенти. Важи за лични данни, които са част от започването на работа с клиент и сключването на договор с него, както и за информация, събрана в хода на отношения с клиенти.

Важи също и за лични данни на служители в организациите на клиенти, чиито данни може да получим като част от предоставянето на продукти и услуги. При тези обстоятелства главното лице за контакт на клиента ни носи отговорност да гарантира, че всички засегнати физически лица са уведомени, че техните лични данни може да ни бъдат предоставени, както и за целите, за които ще ползваме тази информация, например, като им бъде показано копие от настоящото уведомление.

Доставчици

Горното описание важи в същата степен и за нашите доставчици.

Други контакти

Настоящото иведомление покрива и лични данни на физически лица, с които  „График Експрес”  има делова уговорка или договор в хода на своя бизнес, напр. агенти, контрагенти.

3. Каква информация се покрива?

В настоящото уведомление за защита на лични данни, “лични данни” означава всяка информация (независимо дали в електронна или писмена форма), свързана с физическо лице, която може да бъде идентифицирана пряко или косвено, по-конкретно чрез препратка към идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактора, специфични за физическата, психологическа, генетична, икономическа, културна или социална самоличност на това физическо лице.

Включва също така специфични категории лични данни (“специална категория данни”), от които можем да определим или направим заключение за расовия или етнически произход, политически виждания, религиозни вярвания или други вярвания от подобно естество, членство в профсъюзи, физическо или умствено здраве или състояние (включително биометрични и генетични данни), сексуален живот/ориентация или съдебни данни (включващи информация за извършването или предполагаемото извършване на престъпление, както и наложената присъда или наказание) на физическо лице.

“” ще събира специална категория данни само ако това е необходимо за една от целите, описани по-долу. Допълнителна информация за това кога и защо може да трябва да правим това, се посочва в раздел 4. “Информацията, която събираме, и как я ползваме” на този документ.

4. Информацията, която събираме, и как я използваме

„График Експрес”  може да ползва Вашите лични данни за разнообразни цели, както е посочено в следните раздели.

„График Експрес”  се ангажира да събира и ползва само ваши лични данни, които са необходими за предоставяне на продукти и услуги на наши клиенти; за установяване и поддържане на неговите делови отношения; както и за поддържане на информираността на физически лица относно продукти, услуги и събития, които разумно счита, че може да ги интересуват и/или за които те по друг начин са потвърдили своето предпочитание да получават от „График Експрес”.

В някои случаи ще бъде задължително за Вас да предоставите лични данни на  „График Експрес”  за да ни дадете възможност да предоставяме продукти и услуги на Вас (или Вашия работодател), да установим контакт с Вас или да изпълним законоустановени задължения на  „График Експрес”  

Самоличност, конфликти, проверки за пране на пари и други проверки

„График Експрес”  събира разнообразна информация за клиенти и лица за контакт като част от нашия процес за включване на нов контакти. Това може да бъде наричано комплексна юридическа оценка или “Да познаваш своя клиент” или “Да познаваш своя доставчик”. Проверките може да включват някои или всички от следните:

        - Проверка на самоличност: свидетелство за име и адрес
        - Крайно право на собственост на корпоративни и други юридически лица

 • Проверки за конфликти: за избягване на конфликт на интереси
 • Проверки за пране на пари, приходи от престъпления и финансиране на тероризъм
 • Проверки на политически значими лица: тези с известни роли в правителството, прокуратурата, съдилищата, централните банки, посолствата, въоръжените сили и държавните предприятия, включително членовете на техните семейства и приближени лица
 • Проверки на списъци с правителствени санкции
 • Списъци на операции с вътрешна информация

Тези проверки се правят поради законови, регулаторни или делови причини и може да трябва да бъдат повтаряни в хода на изпълнение на нашия договор. Важно е да ни предоставите необходимата информация и документи или това може да се отрази на нашата възможност да предоставяме продукти и услуги.

Предоставяне на продукти и услуги

„График Експрес”  може да събира или генерира допълнителни данни за Вас в хода на изпълнение на нашия договор, за целите на предоставяне на продукти и услуги.

Може също така да ползваме Ваши лични данни:

 • За администриране на нашите взаимоотношения и поддържане на договорни отношения
 • За счетоводни и данъчни цели
 • За маркетинг и развитие на дейността
 • За спазване на регулаторните задължения на  „График Експрес”  
 • За обосноваване, упражняване или защита на законни права
 • За предотвратяване или откриване на престъпления
 • За исторически и статистически цели

Други делови транзакции

Като част от Вашия бизнес или други търговски взаимодействия с  „График Експрес”  ние може да събираме или генерираме данни за Вас. Може да ползваме лични данни за администриране на нашите взаимоотношения и поддържане на договорните отношения, за счетоводни и данъчни цели, както и за спазване на нашите регулаторни задължения.

Може също така да споделяме Вашите лични данни с трети лица, ако продаваме или купуваме бизнес или активи, в който случай може да трябва да разкрием лични данни на потенциалния продавач или купувач на въпросния бизнес или активи, както и техни професионални съветници. Ако дружеството или по същество всички негови активи бъдат придобити от трето лице или дружество от нашата Група, личните данни, които притежаваме от продавача, ще бъдат включени в предаваните активи.

Информация, събирана в нашите помещения

Ако посещавате наши помещения, Вашето изображение може да бъде заснето на системи за видеоконтрол, управлявани от  „График Експрес”  или юридическото лице, което управлява нашите помещения. Изграждането на системи за контрол на достъпа може също така да записва местоположение, време и дата на Вашето влизане и излизане от наши офиси.

Комуникации

Където е позволено от приложимото законодателство, „График Експрес”  може да записва и/или наблюдава телефонни направени и получени телефонни обаждания, както и електронна комуникация, изпратена или получена от мрежите на “ „График Експрес”   за защита на нашия бизнес и за удостоверяване на съответствието с нашите политики и съответни законоустановени изисквания. Всяко такова записване и/или наблюдение ще бъдат извършвани за законни бизнес цели и съгласно приложимите закони и регламенти. Това може да включва следните цели:

 • Записване на факти (включително превръщане на гласови съобщения в текст)
 • Установяване на съответствие на политиките и процедурите на  „График Експрес”  
 • Съответствие на приложимите закони и регламенти
 • За предотвратяване и откриване на престъпления
 • За наблюдение на ефективното ползване и функциониране на мрежите и системите на  „График Експрес”  

За ефективна комуникация, кореспонденция и документи може да бъдат пращани чрез кодиран имейл. Ще бъдете наясно, че това не е гарантирано като сигурен метод за комуникация, нито съществуват някакви стандарти за предоставяне на услуги. Ако предпочитате ние да не ползваме кодиран имейл, моля, говорете със своето лице за контакт в  „График Експрес”  

Маркетинг и развитие на дейността

„График Експрес”  събира информация за целите на маркетинга и развитието на дейността и като част от общото администриране на отношенията с клиентите. Може да ползваме някои лични данни с цел забавление на клиента, включително да записваме Ваши интереси и предпочитания.

Може да ползваме Ваши лични данни за изпращане на информация по имейл или пощата, или да ползваме социални медии или сайтове на социални мрежи относно наши продукти и услуги, новости в бранша, брошури, съобщения за пресата, покани за семинари и разговори. Можете да изберете областите и темите, от които се интересувате, когато се регистриране на нашия интернет с