Определения:

1.    Продавач – „График Експрес” ООД;

2.    Купувач – физическо или юридическо лице, което желае възмездно да получи стоки и/или услуги от продавача;

3.    Стока – позиция от номенклатурата на продавача;

4.    Поръчка /заявка/ - волеизявление от страна на клиента / може и устно/ за възмездно получаване на стока;

5.    Предаване на стока – предоставяне на стоката в държание на купувача, за което от продавача се издава приемо-предавателен протокол, складова разписка и/или фактура.

Приемане на общите условия за доставка и продажба:
Общите условия за продажба и доставка се считат за приети от купувача, когато той направи поръчка за покупка на стоки. Във всички случаи, в които има издадена фактура от
„График Експрес” ООД, общите условия за продажба и доставка се считат за приети от купувача.
При отказ за приемане на общите условия продавачът има право да откаже сключването на сделката.
Всички договорености, които се отклоняват от общите условия изискват писмена форма и оторизация с подписи на правоимащите лица, представляващи продавача и купувача. 

Стока:
Стоката се продава в мерни единици определени официално от продавача / листа, килограми, брой ролки, пакети и др./. Поръчката на стоки се осъществява в обявената от продавача мерна единица за съответната стока.
Техническите свойства на предлаганите стоки са предоставени от производителя и купувачът следва предварително да се информира за тях в случай, че има специфични изисквания в това отношение. Информация може да бъде намерена на фирмения сайт на продавача – 
http://www.antalis.bg/ или да бъде изискана от продавача. 

Цени:
Цена на стоката е валидната към датата на продажбата цена, обявена от продавача. Към посочените цени се добавя ДДС в определения от закона размер и покупко – продажбата се документира с издаване на данъчна фактура от продавача и нейното приемането  от купувача. Обявените от продавача цени подлежат на актуализация съобразно преценката на продавача и могат да бъдат коригирани в зависимост от условията за доставка от страна на клиента или някакви други спечифични условия, които той поставя на продавача. В обявените от продавача цени на стоките не се включват палета, картони, кашони, кутии и друг вид опаковка. По преценка на продавача, той може да изиска връщане на опаковката / палети / или нейното заплащане от страна на купувача.В цената на стоките не се включва оказване на допълнителни услуги на купувача /като товаро – разтоварни работи, съхранение на стока на склад и др./. Всички услуги, съпътстващи доставката на стоката, които не са обявени от продавача като безвъзмездни се заплащат от страна на купувача.

Доставка:

Директни доставки: 

Доставките от завод се осъществяват съобразно предварително договорени условия между страните.
Доставката се счита за своевременна, когато тя е изпълнена в интервал от  14 дни преди определената дата на доставка до 4 седмици след нея.
При неспазване на срока на доставка купувачът следва да определи писмено разумен допълнителен срок,  в рамките на който продавачът да изпълни своите задължения.
Форсмажорни обстоятелства освобождават продавачът от отговорност във връзка с изпълнението на поети ангажименти за доставка.
При закъснение на доставката с повече от два месеца страните могат да се откажат от изпълнение на доставката.  

Плащане:

Дължимата сума за покупка на стоки се определя от предварително определените цени от продавача и издадена от него фактура.
Плащания се извършват в националната парична единица. Изключения са възможни само за купувачи, регистрирани извън пределите на Република България.В общия случай плащането се извършва в брой от страна на купувача непосредствено преди получаване на стоката.
За получаване на  кредитен лимит и срок за отложено плащане важат правилата на кредитната политика на
„График Експрес” ООД. За да бъде отпуснат кредитен лимит на клиент се изискват определени документи, срещу подписване на декларация за конфиденциалност от страна на продавача.Продавачът има правото да откаже отпускане на кредитен лимит по своя преценка. Ако купувачът закъснее с плащане на свое  задължение с падеж с повече от 7 календарни дни, то всички задължения на купувача стават незабавно изискуеми от продавача.За просрочени задължения купувачът дължи на продавача договорената между страните неустойка за забава и законна лихва. В случаите на липса на договорки между страните купувачът дължи неустойка за забавено плащане в размер на 0.1% на ден до погасяване на задължението. Правото на купувача да прихваща насрещни задължения на продавача може да се реализира само при наличието на протокол за прихващане на насрещни задължения, подписан от двете страни. 

Прехвърляне на собствеността:

Продавачът запазва собствеността върху стоките до момента на пълното им заплащане от страна на купувача. Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от продавача върху купувача съобразно условията за доставка. В случай, че продавачът се съгласи да предостави стоката на купувача с отложено плащане, то продавачът има правото да изиска някакъв вид гаранция или обезпечение от страна на купувача – запис на заповед, банкова гаранция, залог на вещи и имущество и др. 

Рекламации:

Гарантирането на специални качества на стоките има правна сила само след писмено потвърждение от продавача.Рекламации се приемат само за стоки, предлагани като първо качество.За стоки, които са претърпели промени от страна на клиента / рязане, печат/ не се приемат рекламации.Рекламации по повод доставка на стоки и разлика в количеството следва да бъдат направени от купувача незабавно при приемане на стоката от превозвача. В противен случай рекламацията не се признава от продавача.За рекламации по отношение на качеството, купувачът следва в  3 дневен срок от получаване на стоката да уведоми продавача за проблема и да изпрати мостри, доказателствени документи, снимки оригинални етикети от палетите и др. поискани от продавача документи. В случаите, когато рекламацията не е направена в срок или стоката е претърпяла промени, продавачът има правото да откаже признаването и.

Отговорността на продавача се ограничава до размера на фактурираната дефектна стока в случаите, когато щетата е безспорно доказана.Продавачът не носи отговорност, когато не са спазени техническите изисквания при обработка на стоката от страна на купувача. Рекламираната стока трябва да се съхранява в пълен обем на разположение на продавача и да му бъде върната при приемане на рекламацията. 

Заключителни разпоредби:

В случай, че отделни елементи от настоящите общи условия изгубят правната си сила, останалите остават в действие. Място на изпълнение за искови претенции в следствие на търговските взаимоотношения между страните е гр. София. Страните имат право да предявят претенции пред Арбитражен съд при Сдружение „Европейска институция по медиация и арбитраж”, София, пл.”Св.Неделя” 16 ет.3 съобразно неговия правилник за разглеждане на търговски спорове.